Přejete si odebírat
novinky?

Newsletter ▼Newsletter ▲
Česká pošta

Zelená linka: 800 223 000

Bakalářské a diplomové práce

Rozvoj a budoucnost Pošty spočívá i v dokonalých podkladech a informacích, které potřebujeme pro naši práci. Pokud se už na vysoké škole chceš lépe seznámit s Českou poštou a zároveň pomoci rozvíjet naše služby, pak si můžeš vybrat jedno z našich témat pro bakalářskou nebo diplomovou práci. Můžeš se spolehnout na to, že Tvoji práci povede fundovaný konzultant, který Ti pomůže k perfektnímu výkonu.

Pokud Tě některé z témat zaujalo, zašli nám svůj kontakt (telefon, e-mail) a název zvolené bakalářské či diplomové práce na e-mailovou adresu: diplomka@cpost.cz. Nezapomeň připojit jakou školu a obor studuješ.

Všimni si formulářů ke stažení níže, které budeš ke spolupráci s námi potřebovat. Důkladně si je prostuduj, ať jsi na první schůzku s konzultantem připraven/a a nic Tě nezaskočí.

Soubory ke stažení

  1. Povinnosti studentů pro zpracování bakalářských a diplomových prací ve spolupráci s Českou poštou
  2. Formulář pro zadání práce
  3. Prohlášení a závazek mlčenlivosti
  4. Smlouva o ochraně důvěrných informací

Bakalářské práce

1.
Poštovní školství a vzdělávání v období 1850-1989
Poštovní muzeum Praha
Zpracovat dějin poštovního školství a vzdělávání v časovém rozsahu od 2. pol. 19. stol. do roku 1989 (časový záběr práce lze přizpůsobit dle dostupných pramenů). Zaměřit se na vývoj poštovního vzdělávání v různých obdobích našich dějin s důrazem na sociální a hospodářské aspekty poštovního vzdělávání a na uplatnění studentů v poštovní praxi. Využít podsbírku PM Poštovní kurzy a poštovní školství, knihovní fond Poštovního muzea (věstníky poštovní správy, oborová periodika, dobobé příručky a učebnice) a také rozsáhlé fondy Ministerstvo pošta a telegrafů 1918-1944 a Ministerstvo spojů v Národním archivu.
2.
Automobilová přeprava poštovních zásilek od poč. 20. století do roku 1989
Poštovní muzeum Praha
Zpracovat vývoj automobilové přepravy poštovních zásilek od jejího zahájení (poč. 20. stol.) do roku 1989. Postihnout vývoj tohoto druhu poštovní přepravy, zmapovat dopravní prostředky využívané ve městech i na venkově, proměny vozového parku a také specifické typy automobilové přepravy zásilek (poštovní autobusy, ambulantní automobilové pošty). Využít knihovnu Poštovního muzea (věstníky poštovní správy, oborová periodika a dobové příručky), podsbírky PM (Automobilová pošta, Fotoarchiv ministerstva pošt a telegrafů, Fotodokumentace rezortu spojů) a fondy Ministerstvo pošta a telegrafů 1918-1944 a Ministerstvo spojů v Národním archivu.
3.
Vliv životní úrovně v jednotlivých regionech na fluktuaci zaměstnanců
Ústí nad Labem
Vyhodnocení vnějších vlivů, ovlivňujících fluktuaci zaměstnanců u ČP.
4.
Optimalizace zpracování personální dokumentace pracovněprávního vztahu
Ústí nad Labem
Analýza procesu zpracování a oběh personální dokumentace podle typu pracovněprávního vztahu. Kontrola vrácené pracovněprávní dokumentace. Její odraz ve tvorbě osobního spisu. Návrh jeho jednotného členění s praktickou ukázkou. Návrh optimalizace.
5.
Analýza alternativní doručovací sítě dodejny Praha 515 a návrh optimálního řešení
V působnosti dodejny Praha 515
Rezervováno
V práci bude analyzován současný stav, činnosti, náklady, faktory ovlivňující atraktivitu pro pracovníka roznosu v souvislosti se zajištěním služby roznos propagačního materiálu. Cílem práce je návrh optimálního řešení vedoucí k efektivnímu plánování a organizaci alternativní sítě.
6.
Terorismus v prostředí České pošty, s. p.
Praha
Možné ohrožení terorismem strukturu státního podniku, Česká pošta jako terč teroristů, Česká pošta jako prostředek teroristů ke spáchání útoků
7.
Snížení nákladů v logistice
Praha
Rezervováno
Tématem práce je analýza technologických procesů v oblasti zpracování poštovních zásilek na třídících centrech České pošty a jejich přepravního zapojení s cílem navrhnout optimalizační řešení vedoucí ke snížení nákladů.
8.
Rozvoj poštovních peněžních služeb u ČP v kontextu rozvoje těchto služeb
Praha
Cílem bakalářské práce bude v teoretické práci představení možností rozvoje portfolia poštovních peněžních služeb a služeb platebního styku, jako možné substituční výnosové náhrady za výnosový pokles v některých stávajících poštovních službách (listovní zásilky). Součástí této části bude i popis dostupných zkušeností jiných poštovních správ s využíváním těchto služeb.
V praktické části student provede podrobnější popis (schéma) té peněžní služby, jejíž aplikace by byla pro Českou poštu, s.p. nejvhodnější včetně vyznačení výhod - nevýhod a rizik, vázaných na aplikaci této služby.
Zdroje: Volně dostupné informace o technologii IFS, Western Union, případně dostupné informace z UPU a poštovních správ, které již tuto službu aplikovaly. Dostupné znalosti prostředí SPPS České pošty, s.p.
9.
Studie možné náhrady za používanou technologii velkoobjemového snímání a vytěžování
Praha
Cílem bakalářské práce bude v teoretické práci představení možné náhradní technologie velkoobjemového snímání a vytěžování, jako možné náhrady stávajícího systému snímání a vytěžování v provozech PPS České pošty, s.p., (KODAK, eFlow). Součástí této části bude i popis dostupných zkušeností jiných poštovních správ s používáním této technologie.
V praktické části student provede podrobnější popis (schéma) předpokládané implementace této technologie do prostředí České pošty, s.p. včetně vyznačení výhod - nevýhod a rizik, vázaných na tuto implementaci.
Zdroje: Volně dostupné informace o technologii KOFAX, eFlow atd., případně dostupné informace z UPU a poštovních správ. Dostupné znalosti prostředí SPPS České pošty, s.p.

Diplomové práce

1.
Státní nařízení týkající se pošty, vydaná v období osvícenského absolutismu
Poštovní muzeum Praha
Zpracovat vývoj panovnických patentů, popř. i nařízení centrálních a zemských úřadů, vztahujících se k poštovní organizaci, během let vlády Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. (1740-1792). Postihnout jejich základní aspekty a uvést je do kontextu osvícenských reformních snah a centralizace státní správy habsburské monarchie, zvláště s důrazem na české země. Lze využít podbsbírku Poštovního muzea Patenty a oběžníky, a dále fondy Národního archivu (Sbírka patentů, České gubernium) a Moravského zemského archivu (Patenty a cirkuláře, Gubernium).
2.
Účinnost systému PLS
Praha
Vyhodnocení účinnosti nastaveného systému pracovnělékařských služeb (konfrontace s jinými logistickými společnostmi).
3.
Atraktivita České pošty, s.p.
Severní Morava
Atraktivita České pošty jako zaměstnavatele v postavení na trhu práce.
4.
Retailový klient České pošty, s.p., stávající role a prognóza vývoje
JIžní Čechy
Průzkum vnímání České pošty retailovým klientem, návrh změn (produkty, ceny, prostředí, formy komunikace apod…) v obsluze retailového klienta s cílem zvýšit obchodní výsledky ČP a spokojenost klienta.
5.
Krizové řízení u České pošty, s. p.
Praha
Systém zefektivnění činnosti krizového řízení u České pošty, s. p., využití činností odboru krizového řízení v praxi.
6.
Psychologické, sociologické a právní aspekty vnější a vnitřní trestné činnosti České pošty, s. p.
Praha
Vymezení vnější a vnitřní trestné činnosti, osobnosti pachatelů, motivace pachatelů a aspekty umožňující páchání této trestné činnosti.
7.
Studie možné změny technologie jednoznačné identifikace u ČP za použití čárového kódu k RFID
Praha
Rezervováno
Cílem diplomové práce bude v teoretické práci představení technologie RFID jako možné náhrady stávající jednoznačné identifikace České pošty, s.p., (čárový kód). Součástí této části bude i popis dostupných zkušeností jiných poštovních správ s používáním této technologie.
V praktické části student provede podrobnější popis (schéma) předpokládané implementace této technologie do prostředí České pošty, s.p. včetně vyznačení výhod - nevýhod a rizik, vázaných na tuto implementaci.
Zdroje: Volně dostupné informace o technologii RFID, případně dostupné informace z UPU a poštovních správ, které již tuto technologii aplikovaly. Dostupné znalosti prostředí T&T České pošty, s.p.
8.
Snížení nákladů v logistice
Praha
Rezervováno
Tématem práce je analýza technologických procesů v oblasti zpracování poštovních zásilek na třídících centrech České pošty a jejich přepravního zapojení s cílem navrhnout optimalizační řešení vedoucí ke snížení nákladů.